Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.paralotniarz.com.pl

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usługi Elektronicznej. Usługa ta polega na udostępnieniu w sklepie internetowym interaktywnego formularza, umożliwiającego złożenie zamówienia oraz określenie warunków sprzedaży takich jak sposób płatności oraz adres email, na który zostanie wysłany jedyny dostępny w sklepie produkt jakim jest Voucher na lot paralotnią.
 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym paralotniarz.com.pl i prowadzony jest przez:

Mariusz Wiśniowski – IT extreme
ul. Wandy 68/52
43-600 Jaworzno

NIP: 5512330453
REGON: 362908288

e-mail: biuro@itextreme.pl
telefon: +48 600 469 590

Rejestr:
Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej prowadzony przez Ministra rozwoju, pracy i technologii.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w jest Mariusz Wiśniowski – IT extreme.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.paralotniarz.com.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne, jak również związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§2 Warunki świadczenia Usługi Elektronicznej

 1. Sklep Internetowy umożliwia składanie zamówień 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem formularza zamówienia.
 2. Usługa Elektroniczna (Formularz Zamówienia) świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę (Klienta).
 3. Cena vouchera zamieszczona w sklepie Internetowym stanowi ofertę. Złożenie zamówienia przez Klienta poprzez formularz oraz jego opłacenie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem (Usługobiorcą) a Sprzedawcą (Usługodawcą)

 

§3 Realizacja Zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia system informatyczny sprzedawcy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, sprzedawca tym samym przyjmuje zamówienie do realizacji.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się w sposób automatyczny. Po przyjęciu przez system informatyczny (sklep internetowy) informacji o dokonanej opłacie za Voucher na lot paralotnią, do klienta wysyłana jest wiadomość email wraz z voucherem w formacie pdf.
 3. Realizacja zamówienia kończy się w momencie wysłania do klienta wiadomości email wraz z voucherem w formacie pdf.
 4. Reklamacje, zastrzeżenia i uwagi związane ze Świadczeniem Usług Elektronicznych i działaniem Sklepu Internetowego oraz reklamacje dotyczące produktu należy zgłaszać pod adresem e-mail: mariusz@paralotniarz.com.pl. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
 5. Procedura reklamacyjna dotyczy również przedsiębiorców dokonujących zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego.
 6. W przypadku, gdy wykonanie zamówienia nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, a także, gdy Klient rezygnuje ze świadczenia usług, Sprzedawca jest obowiązany do zwrotu pełnej sumy pieniężnej wpłaconej przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został powiadomiony o rezygnacji Klienta z zamówienia.
 7. Data ważności vouchera (czasu trwania umowy) zapisana jest w pliku pdf wysyłanym do kupującego i wynosi co najmniej rok od daty zakupu.

§5 Dostawa

 1. Voucher dostarczany jest klientowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wiadomość email.
 2. Dostawa uzależniona jest od podania przez Klienta poprawnego adresu email oraz posiadania przez Klienta dostępu do konta email w celu odebrania wiadomości.
 3. Koszt dostawy wynosi 0,00zł

§4 Płatności

 1. Cena vouchera w sklepie internetowym jest wartością brutto wyrażoną w PLN (Polski Złoty)
 2. Zapłata za usługę wygenerowania i przesłania vouchera drogą elektroniczną, nastąpi z góry. Faktura zostanie przez Sprzedawcę wysłana na adres email wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

– Płatności elektroniczne, kartą płatniczą, BLIK w ramach usługi imoje, których obsługę prowadzi ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. 

 1. Transakcje będą realizowane z linków do płatności.
 2. Za złożone w sklepie internetowym zamówienie należy zapłacić niezwłocznie w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem usługi imoje (płatności elektroniczne, karta płatnicza, blik)
 3. W przypadku braku prawidłowej płatności złożone w sklepie internetowym zamówienie zostaje anulowane.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient zawierający ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy również przedsiębiorców dokonujących zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nieposiadających dla kupującego charakteru zawodowego.
  Żadna ze stron nie ponosi kosztów przesyłki towaru pod odstąpieniu od umowy gdyż voucher ma charakter pliku pdf przesyłanego poprzez wiadomość email.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

– pisemnie na adres: ul. Wandy 68/52, 43-600 Jaworzno;

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mariusz@paralotniarz.com.pl

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w §8 Regulaminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Voucher na Lot traci ważność w momencie dostarczenia oświadczenie o odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu należności Klientowi w terminie nie później niż 14 dni od daty otrzymania formularza odstąpienia od umowy. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłatę za złożone w sklepie internetowym zamówienie.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w tym między innymi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Do zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta stosuje się zasady z ust. 5 niniejszego paragrafu.

§6 Wymagania techniczne

 1. Aby wykonać zamówienie w sklepie internetowym wymagane jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • dostęp do poczty elektronicznej
 • przeglądarka internetowa obsługująca technologię JavaScript pliki cookies.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2023r.
 4. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy.

§8 Formularz odstąpienia od umowy

Adresat:

Mariusz Wiśniowski – IT extreme
ul. Wandy 68/52 43-600 Jaworzno

www.paralotniarz.com.pl
mariusz@paralotniarz.com.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży vouchera na lot paralotnią dokonanej poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.paralotniarz.com.pl

–    Data zawarcia umowy:

–    Imię i nazwisko konsumenta:

–    Adres konsumenta:

–    Adres email konsumenta:

–    Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

–    Data